Play’n GO

Play’n GO在定制游戏解决方案方面,是欧洲市场上最受欢迎的iGaming软件品牌之一。该软件提供商认识到并最大程度地利用了最新技术,并且迄今为止在游戏行业中一直保持着其优势。

提供商的相关资料

Play’n GO是最受欢迎的iGaming软件提供商之一,以开发最先进的赌场游戏而闻名。